Skogene - Jordens grønne lunger

Norske skoger er dominert av et lite antall arter som finnes over store deler av landet; gran, furu og bjørk. Disse tre artene utgjør tilsammen over 90 prosent av stående skogvolum i Norge. De fleste av de øvrige artene finnes i små og fragmenterte populasjoner.

Skog er et område som er tilvokst med trær som har en viss høyde og står så tett at de gjensidig påvirker hverandre. Skogen omfatter både selve trærne, undervegetasjonen og annet planteliv og alle organismer i tilknytning til trær og jordsmonn.
Skog regnes som et av Jordens viktigste økosystemer. Området må være så stort at areal og tetthet i forening gir vilkår for et eget skog- eller bestandsklima som skiller seg fra klimaet i omgivelsene.
I Norge regnes et område som skog når trehøyden er minst fem meter og avstanden mellom trærne ikke over 30 m. 
Skogen er en viktig klimaregulerende faktor med spesiell betydning for vannhusholdningen, binding av karbondioksid og frigjøring av oksygen. 
30 prosent av klodens landareal nær 40 millioner km2 er skogkledd. De største skognasjoner er Russland, Brasil og Canada.