Humler og sommerfugler

Humler og andre pollinerende insekter er viktige i økosystemer gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere for en rekke planter. På våre breddegrader er humlene både tallrike og vidt utbredt i mange naturtyper fra kyst til fjell. Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.
 Det har skjedd store endringer i kulturlandskapet i Norge de siste 150 år, noe som sikkert har hatt negativ effekt for humlebestandene. På den ene siden har landbruksdriften blitt intensivert i noen områder, mens på den andre siden er gjengroing en pågående prosess i store deler av landet. Et resultat av begge disse prosessene er at blomsterenger for humler  og sommerfugler har blitt redusert.  De gamle slåtteengene, samt de blomsterrike enger, er mange steder nedbygd eller erstattet med monokulturer.
Sommerfuglene er representert med 73 familier i Norge. De fleste sommerfuglfamiliene omfatter små og hovedsakelig nattaktive arter, det som populært har blitt kalt ”møll”. Seksten av de norske sommerfuglfamiliene omtales samlet som ”nattsvermere”. Disse består for det meste av større nattaktive arter, og omfatter grupper som spinnere, tussmørkesvermere, nattfly og målere. Dagsommerfuglene, utgjør en egen overfamilie med fem familier og rundt 100 arter i Norge. Dagsommerfuglene er som navnet sier dagaktive, og mange av artene har iøynefallende vingetegninger. Dette er utvilsomt den sommerfuglgruppen som flest mennesker har et forhold til. Noen sommerfugler overvintrer, det er artene vi ser flyr tidlig om våren.
Admiralen er en sommergjest som flyr opp til oss på våren, legger sine egg og dør. Årets kull flyr til så tilbake til Middelhavslandene hvor den overvintrer. Om sommeren er det for varmt og for tørt i Middelhavsområdene, og om vinteren er den ikke i stand til å overleve nord for Alpene. En utrolig prestasjon, hvilken reise for en så liten og krabat.