5. apr, 2020

Vipa - selve symbolet på våren


Vipa (Vanellus vanellus) er for mange selve symbolet på våren. Sangen er fascinerende og er en del av det akrobatiske fluktspillet. Med sin spesielle topp på hodet og fordi den holder til på åkrer og enger langs bilveier, er vipa blitt en kjent og kjær fugleart for folk flest.
Vipa er en fugl som lever i kulturlandskap preget av åker og eng. Vipas føde består hovedsakelig av små virvelløse dyr som meitemark og insekter som møll, biller, maur, sirisser og larver, men også eddekopper og snegler. Via er en trekkfugl og er en av de første fuglene som vender tilbake til Norge om våren. Vanligvis dukker den opp  i mars men denne våren observerte jeg den i slutten av februar. Jeg har fulgt med de utover våren og det ser ut til at det er tre par som hekker i en tydeligvis god biotop.
Vipa hekker i hele Sør-Norge opp til 1000 m.o.h. men i de  nordligste fylkene begrenser leveområdene seg til kystnære strøk.
Vipa legger reiret sitt i åker og eng og er av den utsatt for at reir kan bli ødelagt av innhøstingsmaskiner i landbruket.
Dessverre har det vært kraftig tilbakegang i vipebestanden de siste årene og er oppført på rødlista over truete fuglearter i Norge.
Vipas tilbakegang har nok flere årsaker, men et felles stikkord her er som så ofte ellers at mennesket aktiviter er uheldig for naturens rytmer.
Vipa overvintrer i Sør-Europa hvor det både i Frankrike og Spania driver intensiv jakt på vipa i vinterhalvåret. Dette, sammen med dagens driftsformer i landbruket, er nok de viktigste årsakene til nedgangen i vipebestanden. Det arbeides derfor tiden med å tiltak i landbruket som kan bedre biotopene for vipa og i EU er det prosess igang for å få slutt på jakten.
Heldigvis er det forsatt en livskraftig vipebestand og la oss håpe at nødvendige tiltak blir iverksatt tidsnok så vipa også i framtiden forsetter å være en karakterfugl i kulturlandskapet vårt.

Vipas sangstrofer : Fuglelyder.net